CAXADE


“Gente Pota” (Galizian)
Il gnûf progjet musicâl dal cjantautôr Alonso Caxade. Lidrîs folk, gust pe melodie e une ande in chel istès salvadie e elegante, che si met in relazion cul ‘rock bravù’ che al à segnât la produzion musicâl galiziane dai ultins vincj agns. Il so disc di esordi A dança dos moscas al à vût un bon sucès, in Galizie e ancje inaltrò.

Manu Paino: trombe, glockenspiel, casio PT-20
Alonso Caxade: vôs e armoniche
Manu Espinho: euphonium
Xosé Tunhas: batarie