KEBAR KROSSÉ (Friûl, 2016)

di Stiefin Morat
Presentazion in anteprime dal ultin romanç di Stiefin Morat. Une storie afro furlane che e conferme la scriture visionarie e babeliche di un dai autôrs plui inovatîfs de leterature furlane dal dì di vuê.